Paylaş
HABERLER
4. MÜZAYEDE BAÞARI ÝLE SONUÇLANDI
4. MÜZAYEDE BAÞARI ÝLE SONUÇLANDI

26 Þubat Pazar günü antika ve sanatseverler yine RC Müzayede Özel Müzayede Salonunda buluþtu. 3. Müzayedenin hemen ardýndan katýlýmcýlarýn ve yatýrýmcýlarýn yoðun istekleri üzerine düzenlenen 4. Müzayedede yine pek çok katýlýmcý arasýnda bayrak rekabeti yaþandý.

Deðerli antika ve sanat eserlerinin satýþa sunulduðu müzayedede Alman ve Avusturya porselenleri ve seramik objeler, Ýngiliz gümüþ objeler ile Yusuf Bilge, Füsun Ürkün, Hikmet Çetinkaya, Orhan Gürel, Iþýl Özýþýk, Haluk Evitan, Saim Dursun, Saadet Gözde, Þeref Bigalý, Mehmet Nazým, Þehriyar Cem gibi sanatçýlarýn eserleri yaný sýra Silvio Serra, Mihail Liposhcii ve Bob Waren gibi uluslar arasý imzalarasý sahip tablolar da yeni sahiplerini buldu. Ayrýca Ahmet Zeki Yavaþ’a ait hat eserleri ve zerendud (altýn yaldýz) bir hilye de satýlmýþ oldu.

4.Müzayedenin de baþarýlý geçmesi, alýþveriþ merkezlerinde sanat faaliyetlerine yeni bir boyut kazandýrmýþ oldu.

3. MÜZAYEDEYE YOÐUN ÝLGÝ
3. MÜZAYEDEYE YOÐUN ÝLGÝ

12 Þubat Pazar günü Bilkent Sanat Sokaðý’nda düzenlenen 3. Müzayede, Baþkentli sanatseverlerin yoðun ilgisini gördü. Kalabalýk bir kitlenin ilgi gösterdiði ve Rahmi Çöðendez tarafýndan yönetilen müzayedede sanatseverlerin eserlere olan ilgisi, birçok eserde kýyasýya rekabetlerin yaþanmasýna sebep oldu. Yusuf Tarým, Fikret Öztürk, Yusuf Bilge, Nazým Mehmet, Faruk Öz, Hüseyin Sartaþ, Orhan Gürel, Salvatore Rodrigues, Mihail Lipovschi gibi ulusal ve uluslararasý pek çok sanatçýnýn eseri, açýlýþ fiyatlarýnýn üzerinde satýlarak yeni sahiplerini buldu. Müzayedeye özellikle sanat yatýrýmcýlarýnýn ve önemli koleksiyonerlerin ilgi gösterdiði gözlendi.

BÝLKENT’TE YILIN ÝLK MÜZAYEDESÝ
BÝLKENT’TE YILIN ÝLK MÜZAYEDESÝ

RC Müzayede, 2. Müzayedesi ile bir kez daha Ankaralý sanat severleri Bilkent Center’da buluþturuyor. Müzayedede satýþa sunulacak eserlerin önemli imzalarýndan bazýlarý Sadýk Erk, Hikmet Çetinkaya, Tuncay Þevketoðlu, Saim Dursun, Nazým Mehmet, Orhan Gürel, Saadet Gözde, Sezai Kara, Selim Güventürk, Mehmet Hacý Fettahoðlu, Enver Hoxhja, Ender Dandul, Hüseyin Sartaþ ve Yusuf Bilge. Müzayedenin baþ eseri ise 1934 Napoli doðumlu Salvatore Rodriquez’e ait balerin tablosu. Sanatçý, eleþtirmenler tarafýndan en iyi ýþýk ressamý olarak nitelendiriliyor.

82 eserin sanatseverlerin beðenisine sunulacaðý müzayede, 15 Ocak Pazar günü saat 14:00’de Bilkent Center AVM’deki Bilkent Sanat Sokaðý Özel Müzayede Salonunda gerçekleþtirilecek. Rahmi Çöðendez’in yöneteceði ve Mehmet Ünal’ýn danýþmanlýðýný yaptýðý müzayede, uygun açýlýþ fiyatlarý ile özellikle sanat yatýrýmcýlarýnýn ilgisini çekeceðe benziyor. Müzayedede yer alan eserler RC Müzayede Bilkent Center Sanat Sokaðý galerilerinde incelenebilir.

1. Müzayede, antika ve sanat severleri memnun etti.
1. Müzayede, antika ve sanat severleri memnun etti.

Baþkent’te antika ve sanat severler, Pazar günü Bilkent Center AVM’de Bilkent Center Sanat Sokaðýnda gerçekleþtirilen 1. Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesinde buluþtu. Deðerli sanatçýlara ait tablolarýn yaný sýra Osmanlý, uzak doðu ve Avrupa porselen, gümüþ ve cam objeler antika ve sanat severlerin beðenisine sunuldu. Rahmi Çöðendez’in yönetiminde gerçekleþtirilen müzayedede 6.000 TL açýlýþ fiyatýna sahip Yakup Cem imzalý tablo, 11.000 TL’ye alýcý buldu. Merhum çini sanatçýsý Sýtký Olçar’ýn eserleri ile Sadýk Erk, Nüzhet Ýslimyeli, Saim Dursun, Ender Dandul, Osman Akça gibi önemli imzalarý taþýyan eserler de yeni sahiplerini buldu.

RC Müzayede’nin bir sonraki müzayedesi 26 Þubat 2012 tarihinde gerçekleþtirilecek. Kýsa periyodik aralýklarla düzenlenecek müzayedeler için eser kabullerinin her gün yapýlmakta.

Yýlýn Son Müzayedesi Bilkent’te
Yýlýn Son Müzayedesi Bilkent’te

Müzayedede 80 civarýnda eser Ankaralý antika ve sanatseverlerin beðenisine sunulacak. Ýngiliz gümüþ koleksiyonu, Uzakdoðu porselenleri, cam objeler, deðerli sanatçýlara ait çinilerin görücüye çýkacaðý müzayedede ayrýca deðerli sanatçýlara ait tablolar da uygun baþlangýç fiyatlarý ile alýcý bulacak. Günümüzün deðerli sanatçýlarýndan biri olan Yakup Cem imzalý yaðlý boya tablo, müzayedenin baþ eseri ve 6.000 TL açýlýþ fiyatýna sahip. Nüzhet Ýslimyeli, Sadýk Erk, Faruk Öz, Ali Kartal, Saim Dursun, Osman Akça gibi sanatçýlarýn yaný sýra yabancý sanatçýlara ait eserler de satýþa sunulacak.

Müzayede eserleri, 18 Aralýk tarihinden itibaren www.rcmuzayede.com adresinden online olarak izlenebileceði gibi Bilkent Sanat Sokaðýnda da görülebilir. Müzayede 25 Aralýk 2011 günü Bilkent Sanat Sokaðý Kýrmýzý Salon’da gerçekleþtirilecek.

Mehmet Ünal’ýn danýþmanlýðýnda düzenlenecek müzayedeyi Rahmi Çöðendez yönetecek.

Kýsa periyodik aralýklarla Bilkent Sanat Sokaðýnda düzenlenmesi planlanan müzayedeler için eser kabulleri sürekli devam ediyor.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1464767

  Paylaş